แพทย์อาสาแพทยสภา

ขอเชิญชวนแพทย์ที่มีจิตอาสา สมัครเข้าร่วมปฏิบัติงาน ในฐานะ แพทย์อาสาแพทยสภา
ในหน่วยแพทย์ที่ดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่าง 23-31 ตุลาคม พ.ศ.2560

"…อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร…"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานให้กับคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2553

รายชื่อผู้ที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน

ในฐานะแพทย์อาสาแพทยสภา ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม พ.ศ.2560

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
23 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 23/10/2017 )
1 พญ. นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
2 พญ. ณัฐวรีย์ กาญจนอุทัย
3 นพ. อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์
4 พญ. ธนัญญา เรืองอุไรฤกษ์
5 พญ. หทัยภัทร สุภธีระพงษ์
6 นพ. วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
06:00 - 12:00 ( 23/10/2017 )
1 พญ. เมลดา ชนิดนวล
2 พญ. กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร
3 นพ. วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
4 นพ. สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
5 พญ. ธิภาพร ฟูรังษีโรจน์
6 พญ. บุศรา ศิริวันสาณฑ์
7 นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
12:00 - 18:00 ( 23/10/2017 )
1 นพ. ทินกร สำเร็จ
2 นพ. สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
3 พญ. สกาวเดือน นำแสงกุล
4 พญ. นิศารัตน์ เจริญศรี
5 พญ. รัฐพร สัมบุณณานนท์
6 นพ. นันทวัฒน์ กุลศิริรัตน์
7 พญ. เชิดชู อริยศรีวัฒนา
8 นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ
18:00 - 24:00 ( 23/10/2017 )
1 นพ. สุรสีห์ ศรีหาสาร
2 นพ. ชัชวาลย์ จันทะเพชร
3 พญ. ไพรินทร์ ซิ้มเจริญ
4 นพ. เกษมศักดิ์ จึงจรูญ
5 พญ. ปารณีย์ จันทร์อ่อน
6 พญ. ศันสนีย์ ทศศิริ
24 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 24/10/2017 )
1 นพ. ภรานนท์ ลิมป์รัชตามร
2 พญ. นลินรัตน์ อมรพิมลธรรม
3 พญ. สิรารัตน์ โมรรัต
4 พญ. ภัทราภรณ์ ทองยงค์
5 นพ. ชวลิต ชยางศุ
6 พญ. สุนีย์ เมธาจิรภัทร
06:00 - 12:00 ( 24/10/2017 )
1 พญ. กาญจนา พรพินินวรกิจ
2 นพ. ศรุต ประวิตรกุลวัฒน์
3 พญ. เมธาวดี หนุนภักดี
4 นพ. ศุภกานต์ เตชะพงศธร
5 นพ. อนุชิต กิจสมบัติ
6 พญ. นันทิดา ประเสริฐวรนันท์
12:00 - 18:00 ( 24/10/2017 )
1 พญ. รติกร สุนทรารัตน์พงษ์
2 พญ. รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข
3 นพ. อรรถกร จารุศรีวรรณา
4 พญ. สิตานัน แสงศรี
5 พญ. ดุจฤดี อภิวงศ์
6 พญ. สลิล พงศ์พจมาน
7 นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ
18:00 - 24:00 ( 24/10/2017 )
1 นพ. ปราการ ตอวิเชียร
2 นพ. ธีร กิจมาตรสุวรรณ
3 พญ. อุไรรัตน์ ชื่นแช่ม
4 นพ. กรัณย์ธร ยันตรวัฒนา
5 พญ. สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร
6 พญ. ประภัสสร ธีรศาสตร์
25 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 25/10/2017 )
1 พญ. อุรารัตน์ เบญจารัตนมณี
2 พญ. เพ็ญวดี อาวะภาค
3 พญ. จุฑากร ศักดิ์สัมฤทธิ์
4 นพ. ชนินทร์ สรรพาณิชย์
5 พญ. สุทัตตา บุญกาญจน์
6 นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
06:00 - 12:00 ( 25/10/2017 )
1 พญ. ทิพย์มาศ พบสุข
2 พญ. ปรมาภรณ์ สุทธิรัตน์
3 นพ. ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
4 พญ. ประภาพร ปัญญนนทกานต์
5 พญ. วรงค์พร พงศ์ภิญโญภาพ
6 นพ. กิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์
12:00 - 18:00 ( 25/10/2017 )
1 พญ. กอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์
2 นพ. วิชัย สิ้นชัยภูมิ
3 นพ. อัษฎา ตียพันธ์
4 นพ. ณัฐวุฒิ ศิริรังษี
5 นพ. สงคราม โชคชัย
6 พญ. วิภาวี ภู่รัก
18:00 - 24:00 ( 25/10/2017 )
1 นพ. พิษณุเกียรติ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2 พญ. พิชญา เพชรบรม
3 นพ. ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
4 นพ. ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์
5 นพ. นรธิป นพฤทธิ์
6 พญ. อัจฉรา รักษา
7 พญ. ลลิต ตปนียวรวงศ์
26 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 26/10/2017 )
1 นพ. วาปี มาศผล
2 พญ. ศิขริน มาอินจร
3 พญ. ชลาลัย คล้ายพิมพ์
4 พญ. สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
5 นพ. ปองภพ ตันตาปกุล
6 พญ. ณัฐระพี เกียรติวุฒินนท์
06:00 - 12:00 ( 26/10/2017 )
1 พญ. ชนิสรา กาญจนะศักดิ์ดา
2 นพ. ชญาน์ทัต ศิรินาวิน
3 นพ. ธนิต เจริญกิจธนกุล
4 พญ. นันทวัน ชอุ่มทอง
5 พญ. กุลมาศ จงธนเศรษฐกุล
6 พญ. ฉัตรมณี ศิริวิทยากร
7 นพ. วีระยุทธ หุมอาจ
12:00 - 18:00 ( 26/10/2017 )
1 นพ. เจริญลาภ อุทานปทุมรส
2 พญ. ปณดา อัศวเคนทร์กุล
3 นพ. โฆษิต วรธีระ
4 พญ. ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
5 นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา
6 พญ. เดือนเพ็ญ วันทนาศิริ
7 พญ. ศนิศรา จันทรจำนง
8 พญ. จอมใจ วิจิตรานนท์
18:00 - 24:00 ( 26/10/2017 )
1 พญ. สกุณา อุษณวศิน
2 พญ. นิภาวดี ชัยสุขสันต์
3 พญ. ศิริลักษณ์ เวชเตง
4 พญ. จิรวรรณ ลาวัณย์วิสุทธิ์
5 นพ. วศิน แมตสี่
6 นพ. ไพศาล เตชะวลีกุล
7 นพ. นรชัย ชาญฐิติเวช
8 พญ. ณิชกานต์ บุญยก
27 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 27/10/2017 )
1 นพ. ภัทร วรวุทธินนท์
2 นพ. อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล
3 พญ. บุศรา ศิริวันสาณฑ์
4 นพ. สุธี ทวิรัตน์
5 พญ. ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ
06:00 - 12:00 ( 27/10/2017 )
1 พญ. เนตรชนก สามไชย
2 นพ. สิปปนนท์ สามไชย
3 พญ. อนรรฆวรรณ อิงประสาร
4 พญ. ศยามล สัตยสัณห์สกุล
5 พญ. วรรณภา เลิศประภามงคล
6 พญ. วิภาวี ภู่รัก
7 นพ. วรพล เวชชาภินันท์
12:00 - 18:00 ( 27/10/2017 )
1 นพ. นภ ศิริวงศ์
2 พญ. วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์
3 นพ. พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ
4 นพ. ศุภกฤษ สัตตบุศย์
5 พญ. ชุติมา เกิดศิริ
6 พญ. สุธิดา อ่ำเอี่ยม
7 พญ. ชุลีพร คงมีสุข
18:00 - 24:00 ( 27/10/2017 )
1 นพ. ธรธวัช วุฒธนานนท์
2 พญ. นิวัน กลิ่นงาม
3 นพ. พีรวุฒิ จันทนา
4 นพ. สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
5 พญ. ชามาศ วงค์ษา
6 พญ. พรพิมล อุปการ
7 นพ. ศุภณัฐ เกิดผลวัฒนา
28 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 28/10/2017 )
1 พญ. กรกต ปล้องทอง
2 พญ. ลภากร ฉัตรพัฒน์
3 นพ. เอกวิทย์ ยมสมิต
4 นพ. พลัฏฐ์ สถิรวิชย์
5 นพ. ธวัช เซียววัฒนกุล
6 พญ. ณัฐยา สิริประภาพรรณ
7 พญ. ชุติมา ทองนวล
06:00 - 12:00 ( 28/10/2017 )
1 พญ. ประภาพร ปิยะบวรนันท์
2 พญ. คนึงนิด พาที
3 พญ. จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์
4 พญ. นฤมล เล็กศิวิไล
5 นพ. ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
6 นพ. ยศวรรษ นวลประเสริฐ
12:00 - 18:00 ( 28/10/2017 )
1 นพ. กุลภัทร์ กลิ่นหอม
2 พญ. ปิยาอร นำไพศาล
3 พญ. ดวงกมล วงษ์สวรรค์
4 พญ. ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
5 นพ. ดนัย เหล่าประเสริฐ
6 นพ. นพพร ปฐมกุลวงศ์
7 พญ. ณิชา ลิ้มตระกูล
18:00 - 24:00 ( 28/10/2017 )
1 พญ. ณัชชา หาสุข
2 พญ. กนิษฐา กิจสมบัติ
3 นพ. ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง
4 พญ. ศกุนี นิรันดร์วิชย
5 พญ. สุธาสินี ตันสุริยวงษ์
6 นพ. ณรงค์ เชาวนะปัญจะ
7 นพ. ครรชิต ช่อหิรัญกุล
29 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 29/10/2017 )
1 พญ. กมลมาศ เอกปัต
2 พญ. รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี
3 พญ. พุทธรักษา พุ่มเจริญ
4 นพ. โชติ วีระวงษ์
5 นพ. ศานิตย์ นาวิกบุตร
6 พญ. กชวรรณ เจริญประสพสุข
06:00 - 12:00 ( 29/10/2017 )
1 พญ. กณภัทร วุฒิพงศ์
2 พญ. ผกาพรรณ บุปผา
3 พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
4 พญ. วิภาวี เกียรติเสริมขจร
5 นพ. วินัย แทนบุญไพรัช
6 นพ. รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
12:00 - 18:00 ( 29/10/2017 )
1 พญ. ทิพวรรณ วรรณชัย
2 นพ. อานุภาพ เลขะกุล
3 นพ. ณัฐพล ว่องเวศน์
4 พญ. จิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงชัย
5 พญ. ธันชุดา สำเภาเงิน
6 พญ. สิจา ลีลาทนาพร
18:00 - 24:00 ( 29/10/2017 )
1 นพ. เบญจพล ท้วมสมบุญ
2 นพ. คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร
3 พญ. พรจิรา กิตติธเนศวร
4 พญ. ประไพรัตน์ เหมราช
5 พญ. จิตติมา ไทยหาญ
6 นพ. พสิษฐ์ อัศวธนบดี
30 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 30/10/2017 )
1 พญ. พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ
2 พญ. เพียงแข ภาคพิบูลย์
3 นพ. ทวีเดช เจียรนัยขจร
4 นพ. วิชญ์พงศ์ เล็กชะอุ่ม
5 พญ. ลลิต ตปนียวรวงศ์
6 พญ. กรพร สถิตวิทยานันท์
06:00 - 12:00 ( 30/10/2017 )
1 นพ. ชัยวัฒน์ ปักษี
2 พญ. นทวรรณ สุขใส
3 นพ. พรเทพ อมรฤทธิ์วณิช
4 นพ. กิตติพศ วงศ์นิศานาถกุล
5 พญ. ธัญรดา เลี่ยมเส้ง
6 พญ. ลลิลทิพย์ เอียดช่วย
12:00 - 18:00 ( 30/10/2017 )
1 พญ. จิตราภรณ์ จันทเบญจม์ภัทร
2 นพ. ชนินทร์ วสุธาลัยนันท์
3 พญ. สุทธิรัตน์ รัตนโรจนากุล
4 นพ. ศุภกฤษ สัตตบุศย์
5 พญ. ธนัญญา ศักดาเดช
6 นพ. นำ ตันธุวนิตย์
7 พญ. ปภัสพรรณ ทิพยานุรักษ์สกุล
18:00 - 24:00 ( 30/10/2017 )
1 พญ. ณัชชา หาสุข
2 พญ. นัทธมน ลี เมน
3 พญ. กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์
4 พญ. อุทัยวรรณ ภุมราพันธุ์
5 พญ. รจนา แก้วพิจิตร
6 นพ. กรัณย์ธร ยันตรวัฒนา
7 นพ. ดำรง ประยงค์รัตน์
31 ตุลาคม 2560
00.01 - 06.00 ( 31/10/2017 )
1 พญ. ชนิสรา กาญจนะศักดิ์ดา
2 นพ. ณัฐศิลป ศิริมิตรตระกูล
3 พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล
4 พญ. จุฬาลักษณ์ สีแสนซุย
5 พญ. กรพร สถิตวิทยานันท์
6 นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
06:00 - 12:00 ( 31/10/2017 )
1 พญ. จิตราภรณ์ จันทเบญจม์ภัทร
2 พญ. อนรรฆวรรณ อิงประสาร
3 พญ. ลั่นทม ตันวิเชียร
4 นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
5 นพ. ธเนตร์ พงษ์เจริญสุข
12:00 - 18:00 ( 31/10/2017 )
1 นพ. สถิต กุลนรัตน์
2 นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล
3 พญ. กาญจนา พรพินินวรกิจ
4 พญ. หทัยภัทร สุภธีระพงษ์
5 นพ. นำ ตันธุวนิตย์
6 พญ. วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์
18:00 - 24:00 ( 31/10/2017 )
1 พญ. โสรัจณีย์ กาญจนประภาส
2 นพ. ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
3 นพ. อมรพัฐ กิจโร
4 พญ. พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ
5 พญ. อุทัยวรรณ ภุมราพันธุ์
6 พญ. วิไล จันทร์สกุล
7 พญ. นภา ปริญญานิติกูล